czwartek, 23 maja

RaszMUN – problemy Ameryki Łacińskiej

Delegaci w trakcie Zgromadzenia Ogólnego
Delegaci w trakcie Zgromadzenia Ogólnego

Tydzień temu w dniach 1-3 kwietnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, pod patronatem Pani Prezydent Warszawy, odbyła się popularna inicjatywa Model United Nations zorganizowana przez uczniów IB na Raszyńskiej, koordynowana przez nauczyciela historii pana Lecha Krzemińskiego.

MUNy są symulowanymi obradami ONZ, w czasie których, tak jak w czasie rzeczywistych obrad, podejmowane są decyzje mające zażegnać kwestie sporne zawierające się w temacie danego MUNa. Tegorocznym motywem były „Kryzysy i problemy Ameryki Łacińskiej”. W sali warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki zgromadziła się setka licealistów, organizatorów, gości honorowych oraz nauczycieli IB Raszyńska aby wziąć udział w ceremonii otwarcia.

Po mowach wstępnych organizatorów – Sekretarz Generalnej Weroniki Chrzanowskiej, Prezydenta Zgromadzenia Ogólnego Jana Dobieszewskiego oraz po wykładzie wygłoszonym przez Panią Paulinę Kapuścińską, byłego konsula Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago, ceremonia otwarcia dobiegła końca, a rozpoczęło się Zgromadzenie Ogólne, tradycyjnie otwierające obrady. Przedstawiciel każdego kraju miał okazję przekazać zgromadzonym stanowisko, które będzie reprezentować. Następnie, delegaci rozeszli się po swoich komitetach, aby kontynuować obrady w gronie bezpośrednio zaangażowanych.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich

Obrady komitetu UNHSP prowadzone przez chaira komitetu – Franciszka Lecha – dotyczyły problemu urbanizacji w Ameryce Łacińskiej. Rezolucja (tj. postanowienia) komitetu proponowała przede wszystkim wsparcie dla krajów Ameryki Południowej w obniżeniu bezrobocia m.in. poprzez wsparcie dla korporacji zatrudnienie gwarantujących WAT; położenie nacisku na ochronę praw obywatelskich, które są notorycznie naruszane w procesie urbanizacji; dofinansowanie edukacji w regionach zagrożonych urbanizacją, co doprowadzi do zmniejszenia w tych regionach bezrobocia; zwrócenie uwagi na etyczny aspekt przymusowej urbanizacji. Największy nacisk został położony na kwestie łamania praw człowieka w omawianym procesie. Komitet zadeklarował, że kwestie omówione wyżej będą podlegały ścisłej obserwacji. Najlepszymi delegatami zostali Piotr Sanejko oraz Jeremiasz Ojrzyński, których postawę w trakcie obrad Franciszek Lech określił jako profesjonalną i niezwykle zaangażowaną. Nagrodę zawdzięczają również faktowi, że byli sponsorami podpisanej ostatecznie rezolucji.

Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości

Komitet UNODC został poprowadzony przez chaira Zuzannę Kalwat oraz deputy chaira Marysię Wójcik. Tematem obrad był wpływ organizacji zajmujących się przemytem narkotyków i przemytem ludzkim na kraje północnej Ameryki Łacińskiej. W rezolucji komitetu sygnatariusze zadeklarowali swoje głębokie zaniepokojenie brakiem skuteczności rządów krajów Ameryki Południowej w walce z kartelami narkotykowymi oraz potrzebę działania w kwestii powszechnej przemocy w regionie. W ramach proponowanych działań nacisk został położony na współpracę między krajami zaangażowanymi w walkę ze zorganizowanymi organizacjami przestępczymi. Zwrócono uwagę na potrzebę wsparcia dla ofiar przemytu narkotyków, a także zasugerowano, aby podjęto odpowiednie kroki w walce z korupcją prowadzoną przez kartele. Najlepszymi delegatkami komitetu zostały Natalia Cichocka oraz Olga Popińska.

Rada Gospodarczo-Społeczna

Katarzyna Rylewicz oraz Ksenia Daniłowicz poprowadziły komitet ECOSOC, który zajął się wpływem nielegalnego zatrudnienia na wzrost nierówności społecznych w Ameryce Południowej. Rezolucja miała na celu przyczynić się do zmniejszenia szarej strefy. Postanowienia dotyczyły przede wszystkim uproszczenia systemu zatrudnienia, co zwiększyłoby procent ludzi legalnie zatrudnionych. Znaczący nacisk położono na kwestie nierówności płciowych pod względem zatrudnienia i wystosowano zdecydowany apel do krajów Ameryki Łacińskiej, aby ten problem zredukować. Zwrócono również uwagę na notoryczne ignorowanie gospodarki lokalnej przy zużywaniu należących do niej dóbr naturalnych i zasugerowano, aby problem ten został jak najszybciej ograniczony. Najlepszym delegatem komitetu została Victoria Nguyen. Pracę nad rezolucją chwaliła Katarzyna Rylewicz, która była pod wrażeniem jak oryginalnie potrafili pracować delegaci teoretycznie niedoświadczeni w inicjatywie MUN.

Komisja ds. Praw Człowieka

Komitet HRC był prowadzony przez chaira Pawła Beratowicza, oraz deputy chaira Marię Majchrzak, którzy nadzorowali obrady na temat nieludzkich warunków, brutalności i naruszeń praw w więzieniach Ameryki Południowej. Rezolucja tego komitetu przede wszystkim nawiązała do regulacji narzuconych przez ONZ w 1955 roku w sprawie traktowania więźniów, ponieważ narzucone w nich standardy nie są do dziś spełniane w licznych krajach Ameryki Południowej. Zasugerowano odpowiednie dofinansowanie struktur więziennych, oraz rozbudowę takowych mając na celu poprawienie w nich warunków. Skomentowano również nierówne traktowanie mniejszości w więzieniach i zaproponowano ich oddzielenie od reszty mieszkańców więzień. Najlepszym delegatem komitetu została Hania Bar.

Światowa Organizacja Handlu

W komitecie WTO chairem był Łukasz Gwóźdź, a deputy chairem Mateuszem Romanowskim. Obrady odbywały się na temat „Ochrona pozycji Ameryki Łacińskiej w obliczu obniżających się cen towarów”. Postanowienia w rezolucji obejmowały przede wszystkim sugestię co do podjęcia przez państwa Ameryki Południowej współpracy na arenie międzynarodowej; propozycję kooperacji między kontynentalnymi wspólnotami handlowymi, która miała by na celu wzmocnienie rynku południowoamerykańskiego; położono nacisk na zorganizowanie pola pod współpracę z międzynarodowymi inwestorami; sygnatariusze stanęli po stronie wolnego rynku i oponowali za zniesieniem wszelkich środków go ograniczającego; zasugerowano ograniczenie produkcji przy zwiększeniu jakości produkowanych dóbr.

Rada Bezpieczeństwa

W Radzie Bezpieczeństwa, której obrady nadzorowała Kaja Molińska oraz Maja Wojtyńska postanowienia były podejmowane na temat sytuacji na Falklandach, w którym stronami zaangażowanymi były Argentyna i Wielka Brytania. Rezolucja komitetu obejmowała rekomendację koordynacji kwestii ekonomicznych w regionie oraz zagwarantowanie praw Brytyjskich do wysp. Złoża ropy naftowej znajdujące się w obrębie terytorium Falklandów mają zostać podzielone między Wielką Brytanię a Argentynę. Najlepszym delegatem został Jakub Rurarz.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Rozprawę Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości poprowadzili Michał Pyka wraz z Wojciechem Wieczorkiem. Rozprawa odbywała się w kwestii konfliktu między Nikaraguą, a Kolumbią na temat naruszeń przestrzeni morskiej przez to drugie państwo. Dzięki doskonałemu przygotowaniu merytorycznemu to Nikaragua wygrała rozprawę. Uwagę sądu zwrócono na fakt, że Kolumbia próbowała groźbą interwencji zbrojnej wymusić posłuszeństwo na drugim kraju. Najlepszymi delegatami zostali Karolina Grzeszkiewicz, oraz Szymon Butryn.

Dzieci bawiące się w dorosłych?

Tegoroczny RaszMun odbył się w Pałacu Kultury i Nauki
Tegoroczny RaszMun odbył się w Pałacu Kultury i Nauki

Bardzo łatwo jest postronnemu obserwatorowi zdyskredytować inicjatywę MUN. Gdy się wchodzi na salę uderzają drogie komputery, szyte na miarę garnitury i znikome przygotowanie merytoryczne. Nie wydaje się, aby poza snobizmem i pompowaniem ego z takich wydarzeń można było wynieść. I oczywiście, ludzie odpowiadający właśnie takiej charakterystyce są i biorą w MUNach udział. Jest jednak wielkim uproszczeniem stwierdzenie, że każdy uczestnik odpowiada jednemu profilowi. Dziesiątki niezwykle inteligentnych ludzi w nich uczestniczy, aby się nauczyć nowych umiejętności, które bez wątpienia będą wartościowe w przyszłości. W końcu wkrótce to właśnie to pokolenie będzie między innymi w ONZ zasiadać.

RaszMun był przede wszystkim sprawdzianem dla jego organizatorów. Dziesiątki ludzi w jego przygotowanie zaangażowanych nauczyło się radzić z drugim człowiekiem, rozdzielać zadania i narzucać obowiązki. Organizacja tysięcy drobnych elementów od koszulek przez zeszyty po lokalizację konferencji wymagała współpracy i niewiarygodnego wysiłku dla licznego grona uczniów naszej szkoły. Końcowy efekt pokazał, jak ciężką pracą nasi koledzy się wykazali i jak bardzo się ona opłaciła. Prestiżowa lokalizacja w Pałacu Kultury i Nauki, pierwszorzędne posiłki w niedalekim Hard Rock Cafe, ale również dostępne w czasie przerw napoje i ciastka są dowodem na fakt, że RaszMun był efektem wielu miesięcy wysiłków.

Nie można zapomnieć o niezwykłym social evencie, w czasie którego delegaci i ich towarzysze mieli okazję się zrelaksować z użyciem alkoholu (tylko ci pełnoletni) i tańca (tylko ci chętni). Dla uczestników z zewnątrz była to okazja do nabycia doświadczenia w dyskursie publicznym, który obecnie w naszym kraju jest na boleśnie niskim poziomie. Pozwala nabrać ogłady w wypowiadaniu się w bardzo często obcym języku, oraz jest niezrównaną możliwością zawarcia nowych znajomości z ludźmi nie tylko z całej Polski, ale też z całego świata. Bardzo łatwo jest ośmieszać MUNy, ale wcale nie trudniej znaleźć ich liczne zalety.

Antoni Porayski-Pomsta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *